Medlemsförmåner - använd dem

Memberplus-medlemsförmåner

Som medlem i Diakoniarbetarnas förbund är du berättigad till flera medlemsförmåner. Aktuella medlemsförmåner för Dtl:s och Akavas medlemmar finns på www.memberplus.fi sidan för medlemsförmåner. Här finns olika semesterförmåner, förmåner gällande motion och utveckling av sig själv, dessutom bankförmåner, produkter, stugor och hotellförmåner och mycket mera. Skriv dig in i Memeberplus och ta förmånerna i bruk.

Medlemsrådgivning, utbildning och information

Förbundskansliet ger dig service kring frågor gällande arbetsavtal och löner. De årliga Sisu-dagarna, som hålls i olika delar av landet är utbildnings- och rekreationsdagar, avsedda för ordinarie medlemmar.

Lokal verksamhet i avdelningarna

Verksamheten i avdelningarna är avsedd för förbundets ordinarie medlemmar och pensionärsmedlemmar. Då du ansluter dig till förbundet blir du också medlem i någon avdelning, antingen utgående från din boningsort eller den ort där du arbetar. Avdelningarna för samman och stöder diakoniarbetare lokalt och arrangerar utbildnings- och rekreationsverksamhet. Avdelningarna ger också en möjlighet att uppdatera information om kollektivavtalet och yrkesfrågor samt att bilda nätverk med andra diakoniarbetare. Studerande kan delta i verksamheten.

Förtroendemannens service för ordinarie medlemmar

På arbetsplatserna bevakar JUKOs förtroendemän medlemmarnas förmåner och hjälper medlemmarna i problemsituationer. Förtroendemannen är din närmaste hjälp i kollektivsavtalsfrågor.

Tidningen Dino

Aktuellt om branschen och organisations information, direkt i brevlådan. Tidningen utkommer fyra gånger om året och är gemensam med KNT. Dinos artiklar publiceras också elektroniskt på adressen www.dinolehti.fi.

Utbildningsfond

Avsikten med Dtl:s utbildningsfond är att stöda förbundets ordinarie medlemmars utveckling som professionella inom diakonin och förbundets studerande medlemmars tillväxt som kyrkans anställda. Från utbildningsfonden kan beviljas understöd till sådana som varit medlemmar i minst ett år, för professionellt utvecklande utbildning, forskningsarbete eller studieresor. Till studerande medlemmar beviljas understöd för forskning som stöder den kyrkliga identiteten. Understöd beviljas inte för utlandspraktik. Understöd från utbildningsfonden kan bevilja för ordinarie medlemmar en gång vart femte år och studerande medlemmar kan beviljas understöd en gång under studietiden. Ordinarie medlemmar kan beviljas ett understöd på max 300 euro för utbildning och forskning och max 170 euro för studieresor. Ansökningarna skall lämnas in senast under studietiden, eller före studieresans början. Styrelsen fattar beslut om beviljande av bidrag. Utbildningsfonden har kontinuerlig ansökningstid och ansökan finns här.

Medlemskap i Sällskapet fördiakonal forskning (DTS)

Förbundets ordinarie medlammar kan som medlemsförmån få ett medlemskap i Sällskapet för diakonal forskning, Diakonian Tutkimuksen Seuran , och bl.a. den tryckta versionen av tidskriften Diakoninan tutkimus. Eftersom förbundet inte kan ansluta någon till en annan förening utan tillstånd, måste man meddela förbundskansliet att man vill bli medlem i Sällskapet för diakonal forskning (DTS).

Juridisk rådgivning för ordinarie medlemmar i frågor gällande arbetsförhållandet

Som förbundets jurist verkar jur.mag, ekon.mag Maarit Laurikainen. Till juristens uppgifter hör att ge juridisk rådgivning till förbundets ordinarie medlemmar  frågor gällande arbetsförhållandet och att ge utlåtanden gällande dessa frågor. En medlem kan ringa direkt till juristen, tel. 050 4066 240 eller sända frågan per e-post: lakimies@dtl.fi.

Rese- och resgodsförsäkring

Förbudets ordinarie medlemmar och studerande- samt pensionärsmedlemmar får som medlemsförmån en rese- och resgodsförsäkring för fritiden i försäkringsbolaget AIG. Försäkrade är 18-70 åriga medlemmar och familjemedlemmar som bor i samma hushåll (läs närmare i försäkringsvillkoren). Försäkringen är i kraft på alla fritidsresor i alla länder. I Finland är försäkringen i kraft under resor som fågelvägen är längre än 50 km från hemmet, arbets- eller studieplatsen eller fritidsbostaden. Försäkringen är inte i kraft på ovannämnda ställen eller under resor mellan dem. Försäkringsuppgifterna och serienumren finns på baksidan av medlemskortet. Ifall du för din resa behöver ett försäkringsintyg, får du den från AIG 020 303 456, må-fre 9-20 och lö 10-16. Försäkringsvillkoren finns här.

Ansvars- och rättsskyddsförsäkring

Förbundets ordinarie medlemmars medlemskap omfattar en ansvars- och rättsskyddsförsäkring i Pohjola Vakuutus Oy. Ansvarsförsäkringen ersätter skada som medlemmen i sitt arbete åsamkat någon person eller dennes egendom, som den anställda är ersättningsskyldig för. Rättsskyddsförsäkringen ersätter medlemmens jurist- och rättegångskostnader för konflikt- och brottsärenden i arbetet.

Gruppförsäkringar

Förbundets medlemmar kan ansluta sig till förmånliga gruppförsäkringar i Pohjola Vakuutus Oy, t.ex. livförsäkring, olycksfallsförsäkring, bilförsäkring, hemsförsäkring osv. Fråga närmare från försäkringsbolaget.

Danske Banks förmåner för medlemmarna

Danske Bank och Akavas medlemsförbund har utvidgat sitt samarbete till bostadslån. Den nya förmånen riktar sig till Akavas gamla och nya medlemmar. Akava förbundens medlemmar får bestående förmåner i Danske Bank för bostadslån och banktjänetr. Förmånerna gäller både Danske Banks nuvarande kunder och Akavas medlemmar som flyttar över sina banktjänster till Danske Bank. Läs mera om förmånerna här.

Kulturcentret Sofia

20% av priset vid kulturcentret och möteshotellet Sofia. Se programmet och boka inkvartering www.sofia.fi

Kotimaa och Sacrum

Rabatter på Kotimaas och Sacrum produkter. Tidningen Kotimaa -12%, Askel – 12%, Lastenmaa -8%. -10% på Sacrums normalprissatta böcker och musik.

TJS Opinrokeskus - studiecentralen

Funktionärsorganisationernas studiecentral TJS Opintokeskus är Akavas och STTKs gemensammautbildnings- och kulturorganisation. Servicen är tänkt för funktionärsförbunden, deras underorganisationer och medlemmar. Studiecentralen arrangerar i första hand utbildning gällande intressebevakning och organisation. Mera information www.tjs-opintokeskus.fi

Teboil

Teboil erbjudet Akavas medlemsorganisationers medlemmar rabatter med Teboil betalkortet (kortet skall ansökas från Teboil). Med Diakoniarbetarnas förbunds medlemskort får man normalt sett 2,1 cent rabatt på bensin och disel (gäller inte exprass stationer).