Medlemsförmåner – ta dem i bruk

Medlemskort

Medlemskortet visar på ditt medlemskap i Diakoniarbetarnas förbund. På baksidan av kortet finns information om din rese- och resgodsförsäkring. På detta sätt hittar du det snabbt ifall något händer på din resa under fritiden. På baksidan finns också ett magnetband för bränsleförmånerna. Kortet är i kraft två år i taget (nu 2020-2022) och det postas åt alla medlemmar under januari månads första vecka och till nya medlemmar då de anslutit sig. Ifall kortet försvinner eller måste förnyas av andra orsaker, debiteras 15 euro för tillverkning, leverans och hanteringsavgift för det nya kortet.

Memberplus medlemsförmånerna

Som medlem i Diakoniarbetarnas förbund är du berättigad till många medlemsförmåner. Aktuella medlemsförmåner för Dtl:s medlemmar och gemensamma förmåner för Akava medlemmar hittar du på hemsidan www.memberplus.fi. På Memberplus sidorna hittar du medlemsförmåner gällande semestrande, motion och utveckling av sig själv. Där finns också bank- och produktförmåner samt erbjudanden gällande stugor och hotellövernattningar och mycket annat. Logga in i Memberplus och ta i bruk förmånerna.

Medlemsrådgivning, utbildning och information

Förbundets kansli ger dig service gällande anställningsvillkor och löner. Sisu-dagarna arrangeras årligen på olika håll i Finland. De är informations- och rekreationsdagar avsedda för ordinarie medlemmar.

Verksamhet i de lokala avdelningarna

Arbetet i avdelningarna är avsett för förbundets ordinarie och pensionärsmedlemmar. Då du ansluter dig till förbundet ansluter du dig också till någon avdelning, antingen enligt din boendeort eller enligt den ort du arbetar i. Avdelningarna sammanför och stöder diakoniarbetarna lokalt och arrangerar utbildnings- och rekreationstillfällen. Verksamheten inom avdelningarna är ett bra tillfälle att uppdatera kunskap gällande kollektivavtalet och branschfrågor samt att arbeta i nätverk med andra diakoniarbetare. Studerande kan också delta i avdelningsverksamheten.

Förtroendemannens tjänster för ordinarie medlemmar

På arbetsplatserna övervakar JUKOs förtroendemän medlemmarnas förmåner och hjälper till i problemsituationer. Förtroendemannen är din närmaste hjälp i frågor gällande tjänstekollektivavtalet.

Tidningen Dino

Aktuell bransch- och organisationsinformation buren hem direkt till din postlåda. Tidningen utkommer fyra gånger per år och är gemensam med KNT. En del av tidningens artiklar publiceras elektroniskt på adressen www.dinolehti.fi.

Utbildningsfonden

Avsikten med Dtl:s utbildningsfond är att stöda förbundets ordinarie medlemmars utveckling som experter inom diakonin och att stöda studerande medlemmarnas växt till kyrkans anställda. Från utbildningsfonden beviljas utbildningspeng för utbildning som bidrar till professionell utbildning, forskningsarbete och studieresor till medlemmar som varit medlemmar minst ett år. Till studerande medlemmar beviljas understöd för forskning som stöder tillväxt i den kyrkliga entiteten. Understöd beviljas inte för utlandspraktik. Ordinarie medlemmar kan beviljas understöd vart femte år, studerande kan beviljas understöd en gång under studietiden. Ordinarie medlemmar kan för studier och forskning beviljas maximalt 300 euro och för studieresor maximalt 170 euro. Understödet för studerande är maximalt 170 euro. Ansökningen måste göras senast under utbildningen eller före studieresan. Styrelsen fattar beslut om beviljandet av understöd och om storleken på stödet. Utbildningsfonden har kontinuerlig ansökningstid och ansökan finns i denna länk. Sänd ansökan: toimisto@dtl.fi.

Medlemskap i sällskapet för diakonal forskning (DTS)

Förbundets ordinarie medlemmar kan, om de så vill, ansluta sig till Sällskapet för diakonal forskning och bl.a. få tidskriften Diakonian tutkimus. Eftersom förbundet inte kan ansluta någon till en annan förening utan personens tillstånd, måste man själv, per e-post, meddela att man vill bli medlem i sällskapet för diakonal forskning.

Juridisk rådgivning gällande anställningsförhållandet för ordinarie medlemmar

Som förbundets jurist verkar jur.mag, ekon.mag. Maarit Laurikainen. Till juristens uppgifter hör rådgivning gällande anställningsförhållande till ordinarie medlemmar samt att biträda vid uppgörande av utlåtanden gällande anställningsförhållandet. Medlemmarna kan ringa direkt till juristen, tel. 050 4066 240 eller sända frågor per e-post lakimies@dtl.fi.

Rese- och resgodsförsäkring

Förbundets ordinarie, pensionärs- och studerande medlemmar har som medlemsförmån en rese- och resgodsförsäkring i Pohjola Vakuutus som gäller på fritiden. De försäkrade är 18-86 åriga medlemmar  (läs närmare om försäkringsvillkoren). Försäkringen är i kraft på alla fritidsresor överallt i världen. I Finland är försäkringen i kraft om resan, fågelvägen, är längre än 50 km från den försäkrades hem, arbets- eller studieplats eller fritidsbostad. Försäkringen är inte i kraft på ovannämnda ställen eller under resan mellan dessa. Försäkringsinformation och telefonnummer finns på reseförsäkringkort.  Försäkringsvillkoren finns i denna länk (FI) och brochyr i denna länk (FI).

Ansvars- och rättsskyddsförsäkring

I förbundets ordinarie medlemmars medlemsavgift ingår Pohjola Försäkringar Ab:s ansvars- och rättsskyddsförsäkring. Ansvarsförsäkringen ersätter skador på personer och saker som medlemmen är skyldig att ersätta. Rättsskyddsförsäkringen ersätter medlemmens jurist- och rättegångskostnader i tviste- och brottsmål i anslutning till yrkesutövningen.

Gruppförsäkringar

Förbundets medlemmar kan teckna förmånliga gruppförsäkringar i Pohjola Försäkringar Ab, t.ex. livförsäkring, olycksförsäkring, bilförsäkring, hemförsäkring osv. Fråga närmare från Pohjola Försäkringar.

Danske Banks förmåner

Danska Bank och Akavas medlemsförbund har utvidgat sitt samarbete till bostadslån. Förmånshelheten riktar sig till alla Akavas nuvarande och nya medlemmar. Som medlem i ett Akava förbund får du bostadslån och bankservice till specialpris. Förmånerna gäller såväl nuvarande kunder i Danske Bank som sådana Akava medlemmar som flyttar över sitt kundförhållande till Danske Bank. Också de som nyligen blivit färdiga med sina studier har ett eget förmånspaket. Läs mera om förmånerna i denna länk.

Kulturcentret Sofia

20% rabatt på Kulturcentret och på inkvartering vid konferenshotellet vis kulturcentret Sofia. Se program och boka inkvartering www.sofia.fi

Studiecentralen TJS Opintokeskus

Tjänstemannacentralernas Studiecentral TJS Opintokeskus är Akavas ochSTTK:s gemensamma utbildnings- och kulturorganisation. Dess service är avsedd för tjänstemannaorganisationernas och deras underorganisationers medlemmar. Studiecentralen arrangerar i första hand intressebevaknings- och organisationsutbildning. Mera information : www.tjs-opintokeskus.fi