Utbildning och behörighet

I kyrkans lagstiftningsakt nummer 124 finns definierat vilka examina som ger behörighet för diakonitjänst. Beslutet har fattats 24.1.2017 och har trätt i kraft 1.9.2017. Det är skäl att notera att till skillnad från kyrkostyrelsens tidigare beslut har behörighetsvillkoren nu ändrats så att de gäller också de tjänsteinnehavare vilkas huvudsakliga uppgift är diakoniarbete, oberoende av titel.

Diakonitjänsteinnehavare och tjänsteinnehavare som i huvudsak arbetar med diakoniarbete.

Av en diakonitjänsteinnehavare och en tjänsteinnehavare som i huvudsak gör diakoniarbete krävs en yrkeshögskoleutbildning inom social- och hälsovårdssektorn  på minst 210 studiepoäng, socionom (YH) eller en utbildning inom social-och hälsovårdssektorn på minst 240 studiepoäng, sjukskötare (YH).

Examen skall omfatta minst 90 studiepoäng teologiska studier samt studier i kyrkliga ämnen och församlingsarbete enligt följande: 1. Minst 20 studiepoäng omfattande studier i bibelkunskap och kristen tro samt andligt liv. 2. Minst 40 studiepoäng branschstudier inom diakonin. 3. Minst 15 studiepoäng diakonipraktik, varav minst 12 studiepoäng församlingspraktik inom den Evangelisk Lutherska kyrkan eller en samfällighet. 4. Minst 15 studiepoäng slutarbete gällande diakoni.

I enlighet med Kyrkostyrelsens beslut har också de som enligt Kyrkostyrelsens eller biskopsmötets tidigare beslut haft behörighet för diakonins tjänst, de har också i fortsättningen behörighet för tjänsten.

Kyrkans arbetsmarknadsverks exempel på hur utbildningsbeslutet tillämpas i arbetsplatsannonsering

Diakonitjänsteinnehavare

Enligt Kyrkostyrelsens beslut (Kyrkans lagstiftningsakt nr 124) krävs, enligt 1§, av en tjänsteinnehavare en yrkeshögskolexamen inom social-och hälsovården, socionom (YH) eller en yrkeshögskolexamen inom social- och hälsovården, sjukskötare (YH). Kyrkostyrelsens eller biskopsmötets tidigare beslut om behörighet beaktas i enlighet med 8§ 4 mom.

Offentlighet av ansökningsprocessens dokument

Vid begäran måste myndigheten ge ut ansökningens offentliga uppgifter, vilka är namn, ålder, arbetserfarenhet och utbildning (behörighet). Ansökan kan också omfatta sekretessbelagda uppgifter on sökandes hälsa, familjeförhållanden osv. och dessa skall naturligtvis inte ges offentlighet. Av de sökande görs ett sammandrag, som inte omfattar sekretessbelagda uppgifter. Efter ansökningsprocessen är samandraget offentligt, förutom den sekretessbelagda informationen. Ansökningsprocessens övriga information, så som intervjugruppens anteckningar, psykologiska test och bedömningar är inte offentliga.