Arbetsgivaren driver in medlemsavgiften från lönen

Det har i kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal  kommits överens om att alla församlingar driver in fackföreningsavgifterna från lönen för sina anställda arbetstagare och tjänsteinnehavare och betalar dem till fackföreningarna.

Medlemsavgiftens storlek och indrivning

Arbetstagaren befullmäktigar arbetsgivaren att driva in fackföreningsmedlemsavgiften från lönen och att betala den till fackföreningen. Diakoniarbetarnas förbunds medlemsavgift är 1,3 % av den ordinarie lönen (= summan av den penninglön som vid varje enskild löneperiod betalas för huvudsyssla och beskattningsvärdet av naturaförmåner). Också för semesterpenningen betalas medlemsavgift. För semesterersättning betalas inte medlemsavgift.

Förbundsnummer

Dtl:s förbundsnummer är 531. Avdelningsnummer används inte.

Att betala medlemsavgiften

Arbetsgivaren betalar medlemsavgifterna till kontot FI16 5000 0120 3832 44, BIC OKOYFIHH.

Medlemsavgifterna skall betalas genast då löneperioden är slut, dock senast per den 15 förljande kalendermånad. Arbetsgivaren skall förverkliga betalningen av medlemsavgifterna på någotdera av följande sätt.

Alternativ 1

Alla Dtls medlemmars avgifter betalas med ett referensnummer  för arbetsgivaren och för löntagarna sänds en löntagarspecifik specificering på maskinspråk som TYVI-material via TYVI operatorn.

Alternativ 2

Medlemsavgifterna betalas så att man använder personliga referensnummer för varje anställd. Om detta system används behöver man inte sända skild utredning via någon länk, för då noteras avgiften dubbelt för medlemmen. För nya anställda måste arbetsgivaren begära egna referensnummer från förbundet.

Båda alternativen möjliggör att arbetsgivaren inte behöver sända några pappersversioner av någon indrivnings- och utredningsförteckning

Fråga om indrivning och betalning av medlemsavgifter: Inkeri Saksa 010 2190 300 eller toimisto@dtl.fi