Lönen

Diakoniarbetarnas lön består av ett lönesystem som grundar sig på hur krävande arbetet är. Alla uppgifter är placerade i kravgrupper och de har fått en grundlön i enlighet med systemet. Ifall du anser att ditt arbete är placerat i en kravgrupp som inte motsvarar hur krävande ditt arbete är, diskutera saken med din närmaste förman och din förtroendeman. Detta sker naturligt i de årliga diskussionerna då befattningsbeskrivningen granskas.

Det är på förmannens ansvar att befattningsbeskrivningarna granskas

  • Minst en gång om året
  • Också mitt under året om uppgiftens innehåll väsentligt ändras
  • Då uppgiftens innehåll förändras för en tid
  • Då kraven på uppgiften förändras, granskas också lönen
  • Alltid då arbetstagaren byts

Ansvaret för att befattningsbeskrivningarna är uppdaterade är förmannens, men den anställda kan också själv ta upp frågan.

Att bestämma grundlön

”Lönesystemen innehåller bestämmelser om lönens olika delar, lönenivån och den praxis som tillämpas när lönenivån fastställs och justeras. Målet med systemen är att arbetsgivarens lönepolitik ska vara sporrande, konkurrenskraftig och jämlik och att lönerna ska graderas på ett rättvist sätt. Avsikten är att praxis och processer i anslutning till avlöningen ska vara öppna, transparenta, objektiva och flexibla” (Kyrkans Kollektivavtal 2017 s. 24)

Totallönen, dvs. den lön som regelbundet betalas åt arbetstagaren består av en uppgiftsbaserad lönedel, grundlönen, och en individuell lönedel. Den uppgiftesbaserade lönedelen består av gravgruppens minimilön, en särskild del och en kravdel. Kravgruppens minimilön bestäms utgående från befattningsbeskrivningen. I den särskilda delen beaktas sådant som verksamhetsomgivningen storlek samt diversitet och belastning. Också Var arbetsorten befinner sig, omständigheterna och rekryteringsutmaningarna samt andra faktorer i anslutning till arbetets krav beaktas i den särskilda delen. Kravdelen måste bestämmas, då uppgiftens allmänna beskrivning och kravkriterierna förutsätter det. Den individuella lönedelen består av en årsbunden lönedel och en prövningsbaserad löndedel.

Då uppgiften är placerad i en kravgrupp är lönen ännu inte färdig. Om det i befattningsbeskrivningen finns noteringar i den särskilda delen eller i kravdelen, måste man enligt lönesystemet beakta också detta.