17.11.2023

Sivellin-palkinto Kirsi Kujanpäälle ja Tiina Sukarille

Diakonian tutkimuksen seuran Sivellin palkinto myönnettiin tänä vuonna Kirsi Kujanpäälle ja Tiina Sukarille, joiden Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK), diakoniatyö opinnäytetyön aiheena on pienten seurakuntien diakoniatyöntekijöiden hyvinvointi ja ajatukset seurakuntaliitoksista.

Tämän vuotiset palkintoehdokkaina olleet opinnäytetyöt olivat teemoiltaan ajankohtaisia, valottivat diakonityön keskeisiä teemoja sekä tuottivat tietoa diakoniatyön käytännöille, mutta myös niiden ulkopuolelle. Lisäksi opinnäytetyöt osallistuvat ajankohtaisiin keskusteluihin diakoniatyön ulkopuolella kuten iäkkäiden 80 vuotta täyttäneiden osallistumisesta tutkimukseen tai työhyvinvoinnin pohtimiseen erityisesti tilanteessa, jossa tehdään työhön liittyviä organisatorisia muutoksia.

Tutkimusseuran Sivellin palkinto myönnettiin opinnäytetyölle, jossa tarkasteltiin tässä yhteiskunnallisessa ajassa sekä seurakuntien muuttuvissa tilanteissa merkittävää teemaa diakoniatyöntekijöiden hyvinvoinnista, työssäjaksamisesta sekä seurakuntaliitoksiin liittyvistä asioista diakoniatyöntekijöiden näkökulmasta. Teemoja tarkasteltiin pienissä seurakunnissa sekä niissä, joissa on tehty seurakuntaliitoksia. Opinnäytetyö kuvaa hyvin diakoniatyötä yhtenä asiantuntija-ammattina, jossa työntekijältä vaaitaan oman työn hallintaa ja valmiuksia muutoksiin.

Opinnäyte tuottaa relevanttia ja uutta tietoa erityisesti seurakuntia koskevien päätösten tekijöille ja seurakunnissa työskenteleville sekä alaa opiskeleville. Tämän tiedon avulla on mahdollista pohtia erilaisten päätösten vaikutuksia työntekijöihin ja työssä jaksamiseen. Alan opiskelijoille työ raottaa niitä tilanteita ja vaatimuksia, joita tuleva työelämä voi tuoda tullessaan.

Sivellin-palkinto

Diakonian tutkimuksen seura (DTS) jakaa vuosittain opinnäytetyöpalkinnon nimeltä Sivellin. Palkinnon nimi viittaa oivaltamiseen ja uuden näkökulman löytämiseen sekä käytännön arjen että akateemisen maailman kontekstissa. Sivellin-palkinnon saajaksi voi ehdottaa yliopistojen ja korkeakoulujen pro gradu -tutkielmia ja opinnäytetöitä, ei kuitenkaan lisensiaattitöitä tai väitöskirjatöitä. Palkinto on muodoltaan kunniakirja.

Palkittavan opinnäytetyön valintakriteereissä keskeistä on uuden, oivaltavan ja innovatiivisen näkökulman esille tuominen. Tämä innovatiivisuus voi olla teoreettisempaa tai käytännönläheisempää. Hyvä opinnäytetyö voi esimerkiksi linkittää diakoniaan liittyviä teemoja johonkin innovatiiviseen teoreettiseen viitekehykseen tai tuoda esille kentän piiristä jonkin merkittävän näkökohdan tai avauksen.