Direktiv angående hur arbetstidslagen tillämpas på andliga tjänsteinnehavare

09.03.2020

Kyrkans huvudavtalsorganisationer har berett ett direktiv angående hur arbetstidslagen tillämpas. Direktivet är tillfälligt och avsett endast för den s.k. avtallösa tiden, dvs. från den 31 mars, då nuvarande kollektivavtal går ut, fram till det finns ett förhandlingsresultat gällande ett nytt avtal, som alla parter har godkänt. Direktivet kommer att granskas i samband med det nya avtalet. Det är viktigt att komma ihåg att ärendet ännu är på hälft och att det inte är frågan om ifall kyrkans andliga arbete skall göras med arbetstid eller inte. Nu är det frågan om att följa en lag som riksdagen har stiftat.
Direktivets centrala punkter
Direktivet gäller i detta skede endast tillämpningen av lagen på de andliga tjänsteinnehavarna och speciellt hur den s.k. arbetstidsautonomin förverkligas i deras arbete. Enligt direktivet kan de tjänsteinnehavares ställning, som tidigare omfattats av arbetstidsförordningen, nu ses i ljuset av arbetstidslagens 2§ 1 mom 4 stycke. Enligt den förblir sådana tjänsteinnehavare utanför arbetstidslagen, vars arbete utförs under sådana omständigheter att man inte kan anse det vara arbetsgivarens sak att övervaka hur arbetstiden arrangeras och används. Oftast är det i sådana här fall frågan om situationer då arbetet utförs helt eller delvis utanför arbetsgivarens övervakning, på andra ställer än den egna arbetspunkten, t.ex. affärsreppresenter och fastighetsförmedlare. En tillräcklig grund för att vara ”utanför arbetsgivarens övervakning” är dock inte den att arbetsgivaren inte vill eller att arbetstagaren inte vill följa upp arbetstiden.
Enligt direktivet förutsätts det alltid, när en andlig tjänsteinnehavare blir utanför arbetstidslagen, att det gällande tjänsteinnehavarens arbete förverkligas arbetstidsautonomi. Arbetstidsautonomi innebär att tjänsteinnehavarens arbetstid inte på förhand kan definieras och att arbetstiden inte kan följas upp, alltså att tjänsteinnehavaren själv kan bestämma om sin arbetstid. I direktivet har man givit förslag som grund för arbetstidsautonomin, men då man använder dem skall man observera att de som nu inte har arbetstid, aldrig har haft t.ex. arbetsscheman eller uppföljning av arbetstiden på samma sätt som de som har arbetstid. Det som man tidigare inte har behövt göra är inte nödvändigtvis en grund för hur man skall agera i en ny situation.
Ifall man ser att en tjänsteinnehavare omfattas av arbetstidslagen har man tre alternativ: 1) den anställda flyttas under arbetstidslagen 2) arbetsgivaren arrangerar arbetet så att arbetet omfattas av arbetstidsautonomi och tjänsteinnehavaren fortsätter utan arbetstid 3) arbetstagaren och arbetsgivaren fortsätter vara av olika åsikt och ärendet avgörs i rätten.
Hur skall man nu göra?
Granska ditt arbete enligt direktivet. Fundera särskilt på ifall det i ditt arbete förverkligas arbetstidsautonomi. Ifall du är av den åsikten att ditt arbete omfattas av arbetstidslagen, be din arbetsgivare utreda saken.
Arbetsgivarens tolkning kan bestridas
Arbetsgivaren har en lagstadgad rätt att tolka. Ifall arbetstagaren och-givaren är av olika åsikt i tolkningsfrågor gällande normerna för arbetsförhållandet, måste arbetstagaren följa arbetsgivarens tolkning, fram tills meningsskiljaktigheten har lösts. Arbetsgivarens tolkning kan bestridas och man kan söka tolkning av rätten. Arbetsgivaren svarar för sin tolkning av lagen.
Förhandlingar på gång
För tillfället förhandlas det om Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal. Oeroende av hur det går i dessa förhandlingar, kommer arbetstidslagen att förbli och man kan hänvisa till den också i kyrkans andliga arbete.