Selvitys: Kirkon palkkapolitiikka puskee diakoniatyöntekijöitä muihin töihin

31.08.2023

Selvityksen mukaan diakoniatyöntekijät ovat erityisen motivoitunut joukko, joka pitää työtään merkityksellisenä ja ovat valmiita tekemään työtään edelleen. Alan heikko palkkaus kutenkin pakottaa hakemaan muuta työtä.

Diakoniatyöntekijöiden Liitto kysyi kirkon tehtävissä toimivilta diakoniakoulutetuilta palkkaukseen ja työtyytyväisyyteen liittyviä asioita sähköisellä kyselyllä toukokuussa 2023. Kyselyyn vastasi kolmannes kirkon palveluksessa olevista diakoniatyöntekijöistä.

Vaikka työhön ollaan sitoutuneita ja työtä pidetään tärkeänä, ovat diakoniatyöntekijät tyytymättömiä alan heikkoon palkkaukseen. Kyseyyn vastanneista kahdeksan kymmenestä olivat tyytymättömiä nykyiseen palkkaansa. Erityisesti tyytymättömiä olittin työnantajan palkkausjärjestelmän tuntemiseen ja sen soveltamiseen. Vastaajista 92 % arvioi työn vaativuuden kasvaneen viime vuosien aikana ja 80 % oli sitä mieltä, että vaativuuden kasvua ei ole huomioitu palkassa.  Alan vaihtoa suunnittelevista 63 % ilmoitti yhdeksi syyksi työpaikan vaihdolle sen, että palkkausta ei korjata vaativuutta vastaavaksi.

Selvityksestä ilmeni huolestuttavalla tavalla diakoniatyöntekijöiden runsas halu vaihtaa työpaikkaa pois kirkon palveluksesta. Viimeisen vuoden aikana työpaikanvaihtoa oli harkinnut tavalla tai toisella 68 % vastaajista ja 26 % oli jo hakenut muuta työtä. Viiden vuoden aikavälillä 43 % vastaajista piti todennäköisenä, että vaihtaa muuhun työhön kuin kirkon tehtäviin. Täysin eri mieltä työpaikanvaihdosta oli vain alle viidennes vastaajista.

Työpaikan vaihtamisen syistä merkittävin oli tyytymättömyys palkkaan ja toiseksi merkittävin se, että palkkausta ei korjata kasvaneen vaativuuden mukaisesti. Palkkauskysymysten lisäksi liian suuri työmäärä sekä perheen ja työn yhteensovittamisen ongelmat saivat harkitsemaan alan vaihtoa. Lähes joka viidennes ilmoitti syyksi sen, että seurakunnan päättäjille ja johdolle joutuu jatkuvasti puolustamaan omaa tehtäväänsä ja virkaansa.

Lähes kolmannes ilmoitti haluavansa vaihtaa työpaikkaa, koska työnantaja ei arvosta viranhaltijan osaamista ja hänen tekemäänsä työtä. Työpaikan vaihtoon motivoi myös kokemus siitä, että työnantaja ei mahdollista osaamisen monipuolista käyttämistä työssä tai ei mahdollista työn kehittämistä.

Lue koko selvitys tästä linkistä.

Lisätiedot: toiminnanjohtaja Tiina Laine, tiina.laine@dtl.fi, 010 2190 303

Kuva: Pixabay

- - - -

Diakoniatyöntekijöiden Liitto edustaa evankelis-luterilaisessa kirkossa työskenteleviä korkeasti koulutettuja diakonisen sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita sekä muualla julkisella sektorilla tai järjestöissä työskenteleviä diakoniakoulutettuja asiantuntijoita. Diakoniatyöntekijöiden Liitto on keskusjärjestö Akavan jäsenliitto.