Kirkkoon uusi virka- ja työehtosopimus 2022-2024

11.03.2022

Kirkon virka- ja työehtosopimus 2022-2024 on hyväksytty neuvotteluosapuolien hallinnoissa. Uusi virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.3.2022-29.2.2024.

Sopimuskorotukset 2022

Yleisen palkkausjärjestelmän mukaan määritettyä viranhaltijan tai kuukausipalkkaisen työntekijän peruspalkkaa korotetaan 2 % yleiskorotuksella 1.6.2022 lukien.

Vaativuusryhmien vähimmäispalkkoja tarkistetaan vastaavasti 1.6.2022 alkaen. Esimerkiksi vaativuusryhmän 502 vähimmäispalkka kesäkuun alusta lukien on 2474,71 € ja 503 vaativuusryhmässä 2602,63 € ja 601 vaativuusryhmässä 2845,14 €.

Kokemuslisiä tarkistetaan 1.6.2022 lukien. Esimerkiksi 502 vaativuusryhmässä 5, 10 ja 15 vuoden mukaiset kokemuslisät ovat kesäkuun alusta 93 €, 279 € ja 348 €. Vastaavasti vaativuusryhmässä 503 kokemuslisät ovat 100 €, 293 € ja 366 €. Vaativuusryhmän 601 kokemuslisät ovat 114 €, 320 € ja 401 €.

Jos viranhaltijan tai työntekijän kokemuslisä on pienempi, kuin uudet kokemuslisät, tarkistetaan se vähimmäismäärään 1.6.2022 lukien.

Vuoden 2023 palkantarkistusten määrästä, ajankohdasta ja toteutustavoista neuvotellaan 31.12.2022 mennessä.

Perhevapaisiin muutoksia

Perhevapaisiin liittyviä kohtia on päivitetty uutta työsopimuslakia vastaavaksi termien osalta. Raskaana olevalle vanhemmalle maksetaan, kuten aikaisemminkin, palkka 72 arkipäivän ajalta raskausvapaan alusta lukien. Jatkossa toisella vanhemmalla on oikeus palkkaukseen vanhempainvapaan 18 ensimmäiseltä arkipäivältä (aikaisemmin 6 arkipäivää). Nämä muutokset tulevat voimaan 1.8.2022 alkaen.

Omaishoitovapaa uutena sopimusmääräyksenä

Työntekijällä on oikeus saada vuoden aikana viisi vapaapäivää omaisen tai samassa taloudessa asuvan läheisen auttamiseksi ja tukemiseksi tilanteissa, joissa autettavan sairaus tai vamma edellyttää omaisen välitöntä läsnäoloa ja tukea. Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä luotettava selvitys poissaolon syystä. Poissaolon ajalta ei makseta palkkaa. Omaishoitovapaa kuitenkin rinnastetaan työpäiviin vuosilomalaskennassa. Oikeus omaishoitovapaaseen tulee voimaan 1.8.2022.

Sairaan lapsen tilapäisen hoitovapaan raja 12 vuoteen

Uuden sopimuksen mukaisesti tilapäinen hoitovapaa koskee jatkossa alle 12-vuotiaita (ennen alle 10-vuotiaita). Tämä koskee myös iästä riippumatta vammaista lasta, jonka hoidon tarve vastaa alle 12-vuotista lasta. Tilapäiseen hoitovapaaseen on oikeus enintään 4 päivää, joista kaksi on palkallisia. Tilapäisen hoitovapaan sisään mahdollisesti jääviä 1-2 vapaapäivää ei lasketa mukaan palkallisia päiviä laskettaessa. Sopimusmääräys tulee voimaan 1.8.2022 kuten muutkin perhevapaisiin liittyvät uudet määräykset.

Leirikorvauksiin muutoksia

Uudessa sopimuksessa toisen leirivapaapäivän raja laski 6 vrk 12 tunnista 4 vrk 12 tuntiin. Yhdenjaksoisen leirityöskentelyn perusteella työajattomalle viranhaltijalle annetaan leirityöaikahyvityksenä 1 vrk 12 t kestävältä leiriltä 1 vapaapäivä ja 4 vrk 12 t kestävältä leiriltä 2 vapaapäivää, 8 vrk 12 t kestävältä leiriltä 3 vapapäivää, 10 vrk 12 t kestävältä leiriltä 4 vapapäivää ja 12 vrk 12 t kestävältä leiriltä 5 vapapäivää.

Leirin johtajan palkkio (johtajalisä) on 1.6.2022 alkaen 21 €/vrk.

Tehtävänkuvauksen tarkistamiseen tärkeä lisäys

Palkkausosan 23 § soveltamisohjeeseen on tehty lisäys koskien tehtävien muutosta esimerkiksi henkilöstövähennysten tai seurakuntaliitosten yhteydessä.

Kun poistuvien viranhaltijoiden tehtävät jaetaan muun henkilöstön kanssa ja tehtävään lisätään aiempaan verrattuna useammanlaisia työtehtäviä, on vaativuusryhmä arvioitava uuden tehtäväkokonaisuuden perusteella. Toisin sanoen, työnantaja ei voi vain lisätä työtehtäviä ilman, että se vaikuttaa työn vaativuuden arviointiin.

Erääntyneen vuosiloman antamiselle jatkoaikaa

Erääntynyt vuosiloma on annettava viimeistään lomavuotta seuraavan huhtikuun loppuun mennessä ja perustellusta syystä syyskuun loppuun mennessä. Jatkossa työntekijän kanssa voidaan sopia loman antamisesta lomavuotta seuraavan joulukuun loppuun mennessä.

Paikalliselle sopimiselle takapakkia

Paikalliselle sopimiselle olisi ollut tarvetta ja siten on saatu työtä ja työhyvinvointia edistäviä uudistuksia. Ilmeisesti se ei kuitenkaan sopinut kaikille osapuolille. Jatkossa paikallisesti voidaan sopia vain tietyiltä osin luottamusmiessopimuksesta ja yhteistoimintasopimuksesta. Paikallisesti voidaan sopia myös moduulityöaikakokeilusta.

Mobiilitavoitettavuuskorvaukseen pieni korotus

Mobiilitavoitettavuuskorvaus on vähintään 47 €/kk 1.6.2022 alkaen. Korvausta voidaan maksaa, kun työnantaja edellyttää tavoitettavuutta puhelimella hälytyksen aiheuttavan tapahtuman vuoksi, esimerkiksi HeHu-toiminta, kuolinviestin vienti, sairaanehtoollisen vienti tms. Nämä ovat siis tilanteita, joissa työntekijä joutuu olemaan tavoitettavissa ”päivystystyyppisesti.”

Muita sopimustarkistuksia

Sopimuksella vakinaistettiin sopimus moduulityöaikakokeilusta ja ylemmän johdon palkkausjärjestelmästä.

Matkakorvaukset ja ulkomaanpäivärahat tarkistetaan verohallinnon linjausten mukaisesti.

Virkasuhteen päättyessä säännöllinen palkka maksetaan normaalina palkanmaksupäivänä.

Puuttuva erikoiskoulutus, lähinnä sairaalapapit ja perheneuvojat, voi laskea palkkausta enintään 5 % siihen saakka, että tarvittava koulutus on hankittu.

Luottamusmiesten palkkioihin tehtiin tarkistuksia.

Pääryhmässä tärkeitä jatkoneuvotteluita

Pääryhmä laatii 31.5.2022 mennessä yhteisen ohjeistuksen työajattomien hengellisen työn tekijöiden vapaa-aikasuunnittelusta. Tämä toivottavasti selkiyttää ja helpottaa toimintaa niissä tilanteissa, kun esimerkiksi sairausloman vuoksi suunnitellut työtehtävät eivät toteudu, joka puolestaan voi vaikuttaa vapaapäiväjärjestelyihin.

Lisäksi pääryhmässä tarkennetaan suorituslisäohjeistusta 17.6.2022 mennessä ja neuvotellaan elokuusta 2022 lukien mallista, jolla pyritään varmistamaan kirkon palkkakilpailukyky eri tehtävissä. Työn osana tarkastellaan mahdollisia palkkaukseen liittyviä jälkeenjääneisyyksiä.