Ny Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2022-2024

11.03.2022

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2022-2024

Avtalet är i kraft 1.3.2022-29.2.2024.

Avtalsenliga förhöjningar 2022

Enligt det allmänna lönesystemet höjs tjänsteinnehavarnas och månadsavlönade anställdas grundlön med en allmän förhöjning på 2% den 1.6.2022.

Kravgruppernas minimilöner justeras i motsvarande grad från 1.6.2022. T.ex. kravgrupp 502 kommer från början av juni att ha en minimilön på 2472,71 och kravgrupp 503 en minimilön på 2602, 63 och minimilönen för kravgrupp 601 blir 2845,14.

Erfarenhetstilläggen justeras 1.6.2022. T.ex. i kravgrupp 502 vid 5,10 och 15 år är förhöjningarna från början av juni 93€, 279€ och 348€. I motsvarande grad är förhöjningarna av erfarenhetstilläggen i kravgrupp 503 100€, 293€ och 366€. I kravgrupp 601 är erfarenhetstilläggen 114€, 320€ och 401€.

Ifall tjänsteinnehavarens eller den anställdas erfarenhetstillägg är mindre än de nya erfarenhetstilläggen, justeras de till den lägsta nivån från 1.6.2022.

Om lönejusteringarna för år 2023, storlek, tidpunkt och hur de förverkligas, förhandlas före 31.12.2022.

Förändringar i familjeledigheter

En del punkter gällande familjeledigheter har uppdaterats i enlighet med den nya arbetsavtalslagen. Åt den gravida föräldern betalas, så som tidigare lön under 72 dagar från början av graviditetsledigheten. I fortsättningen har den andra föräldern rätt till avlönad föräldraledighet de 18 första vardagarna (tidigare 6 vardagar). Dessa förändringar träder ikraft 1.8.2022.

Ledigt för vård av närstående är nytt i avtalet

Den anställda har, från årets början, rätt till fem lediga dagar för att hjälpa eller stöda en anhörig eller närstående som bor i samma hushåll, i en situation då den hjälp behövandes sjukdom eller handikapp kräver en närståendes närvaro och stöd. På arbetsgivarens begäran skall den anställda uppvisa ett pålitligt intyg över frånvaron. Lön utbetalas inte för frånvaron. De dagar då den anställda är ledig för vård av närstående räknas dock som dagar som berättigar till årssemester. Rätten till vård av närstående träder i kraft 1.8.2022.

Tillfällig vårdledighet får vård av sjukt barn upp till 12 år

Enligt det nya avtalet gäller tillfällig vårdledighet för barn, i fortsättningen barn under 12 år (tidigare under 10år). Detta gäller också, oberoende av ålder, handikappade barn, vilkas vård och behov motsvarar under 12 åriga barns. Man har rätt till tillfällig vårdledighet i maximalt 4 dagar, varav två med lön. De eventuella 1-2 lediga dagarna som används, räknas inte till avlönade dagar. Avtalet träder i kraft 1.8.2022, samtidigt som övriga nya bestämmelser gällande familjeledigheter.

Förändringar i lägerersättningarna

I det nya avtalet sänktes gränsen för den andra lediga dagen för läger arbete från 6 dygn 12 timmar till 4 dygn 12 timmar. För de tjänsteinnehavare som inte har arbetstid ges ledigt för läger arbete utan paus så att ett läger som varat 1 dygn 12 h ger 1 ledig dag och 4 dygn 12 h ger 2 lediga dagar, 8 dygn 12 h ger 3 dagar ledigt, 10 dygn 12 h ger 4 lediga dagar och 12 dygn 12 h ger 5 lediga dagar.

Lägerchefens arvode är från 1.6.2022 21€/dygn.

Ett viktigt tillägg då befattningsbeskrivningen granskas

I tillämpningsdirektiven för lönedelens 23§ har man gjort ett tillägg gällande förändringar i uppgifter vid t.ex. personalminskning eller församlingssammanslagningar.

Då en avgående tjänsteinnehavares uppgifter delas på den övriga personalen och man till uppgiften nya arbetsuppgifter jämfört med tidigare, då skall kravgruppen bedömas utgående från den nya uppgiftshelheten. Dvs. Arbetsgivaren kan inte lägga till nya arbetsuppgifter utan att det påverkar bedömningen av kravet på arbetet.

Tilläggstid för att ge ut semester som förfallit

Årssemester som förfallit skall ges senast före följande semesterårs april månad och med god grund september månad. I fortsättningen kan man med den anställda komma överens om en förlängning till följande semesterårs december månad.

Ett bakslag för lokala avtal

Det skulle ha funnits behov av lokala avtal för att på det sättet kunna få till förnyelser som skulle främjat arbetet och välmående i arbetet. Uppenbarligen passade det inte för alla. I fortsättningen kan man lokalt avtala endast till vissa delar gällande förtroendemannaavtal och samarbetsavtal. Man kan också avtala lokalt om försök med modularbetstid.

Liten förhöjning i ersättningen för mobiltillgänglighet

Från 1.6.2022 är ersättningen för mobiltillgänglighet minst 47€/mån. Ersättningen kan betalas när arbetsgivaren förutsätter att den anställda är tillgänglig per telefon då något hänt som leder till ett larm. Detta kan vara verksamhet som andligt stöd, framförande av dödsbud, dela ut nattvard till någon som är sjuk. Dessa är alltså situation då den anställda måste vara tillgänglig på ett ”dejourmässigt” sätt.

Övriga avtalsjusteringar

Med avtalet befäste man avtalet om att prova modularbetstid och lönesystemet för den högre ledningen.

Reseersättningarna och utlandsdagpenningen justerades i enlighet med skattemyndigheternas linjedragning.

Då arbetsförhållande avslutas betalas den regelbundna lönen på den vanliga lönedagen.

Specialutbildning som saknas, gäller närmast sjukhuspräster och familjerådgivare, kan få sänkt lön med maximalt 5% fram tills man skaffat sig utbildningen.

Förtroendemännens arvoden justerades.

Viktiga fortsatta förhandlingar i huvudarbetsgruppen

Gruppen skall före 31.5.2022 göra allmänna direktiv gällande planeringen av lediga dagar för dem som saknar arbetstid. Detta gör det hoppeligen lättare och tydligare i sådana situationer då t.ex. en sjukledighet leder till att sådana arbetsuppgifter blir ogjorda som kan inverka på arrangemangen kring lediga dagar.

Dessutom skall arbetsgruppen före 17.6.2022 precisera direktiven gällande prestationstillägget och förhandlar från augusti om en modell, med vilken man stävar efter att göra kyrkan konkurrenskraftig gällande löner i olika uppgifter. Som en del av arbetet justeras möjligen eftersläpningar i lönerna.