Etusivu /    Vaalit

Vaali - Val 2022

Ohjeet ehdokkaiden asettamiseksi Diakoniatyöntekijöiden Liiton edustajiston jäsenten vaaliin 2022
Direktiv för hur man ställer upp kandidater i Diakoniarbetarnas förbunds val av representantskap 2022

Direktiv på svenska längre ner.

EHDOKKAAT / KANDITATER.
 
Edustajisto 2022–2025           
 • Liiton päättävin elin, 18 jäsentä ja varajäsenet. Jokaisen hiippakunnan alueelta valitaan vähintään yksi (1) jäsen
 • hyväksyy liiton toimintasuunnitelman, vahvistaa liiton tilinpäätöksen, valitsee puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet.
 • Edustajiston jäsenet valitaan sähköisessä äänestyksessä. Äänestys alkaa 14.3.2022 ja päättyy 21.3.2022 klo 12.
Ehdokkaat
 • Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat varsinaiset jäsenet, joiden vuoden 2021 jäsenmaksut on maksettu ja joka on vaaliluettelossa (jäsenrekisteri) 31.1.2022 mennessä.
 • Ehdokkaan asettaa valitsijayhdistys, jonka voi muodostaa vähintään kolme liiton äänioikeutettua jäsentä.
Valitsijayhdistyksen perustaminen ja ehdokaslista
 • Valitsijayhdistyksen perustamiseen on valmis sopimuslomake (linkki sähköiseen lomakkeeseen)
 • Sopimus on samalla valitsijayhdistyksen ehdokaslista.
 • Ehdokaslistalla voi olla yksi tai useampi ehdokas (enintään 36).
 • Ehdokas voi olla vain yhden valitsijayhdistyksen ehdokaslistalla.
 • Ehdokkaan pitää antaa suostumus ehdokkaaksi asettumisesta.
 • Ehdokaslistassa on mainittava ehdokkaan tai ehdokkaiden etu- ja sukunimi, ammatti- tai toiminimike ja kotipaikka, hiippakunta, jonka alueella toimii.
Vaaliasiamies
 • Valitsijayhdistyksen on valittava vaaliasiamies.
 • Toimittaa vaaliasiakirjat liiton vaalitoimikunnalle sähköisellä lomakkeella, joka avataan tammikuussa 2022.
 • Vaaliasiamiehenä voi toimia yksi valitsijayhdistyksen jäsenistä tai joku muu liiton äänioikeutettu jäsen, ei kuitenkaan valitsijayhdistyksen asettama ehdokas.
 • Sama henkilö voi toimia vaaliasiamiehenä vain yhdessä valitsijayhdistyksessä.
Ehdokaslistan tunnus
 • Valitsijayhdistyksellä tulee olla oma tunnus, joka mainitaan valitsijayhdistyksen perustamissopimuksessa (ehdokaslistassa). Tunnuksella erottaudutaan muista ehdokaslistoista.
 • Tunnusten lopullisesta hyväksymisestä päättää liiton vaalitoimikunta.
Vaalipiiri
 • Edustajiston vaalissa käytetään valtakunnallista vaalipiiriä. Vaalipiirinä on koko maa. Ääntenlaskennassa turvataan sääntöjen määräämä vähintään yhden henkilön valinta edustajistoon jokaisen hiippakunnan alueelta. Tämän hiippakuntapohjaisen kiintiöinnin johdosta valitsijayhdistykset eivät voi muodostaa vaaliliittoja.
Vaaliasiakirjojen toimittaminen
 • Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan tulee olla vaalitoimikunnalla viimeistään 14.2.2022 klo 12. Se toimitetaan sähköisesti. Sähköinen lomake löytyy verkkosivuilta osoitteesta dtl.fi/vaalit. Lomakesivu avataan tammikuussa 2022 (linkki sähköiseen lomakkeeseen).
 • Vaalilautakunta tarkastaa perustamisasiakirjan ja varaa valitsijayhdistyksen asiamiehelle 14.-16.2.2022 välisen ajan oikaista ja täydentää perustamisasiakirja.
Ehdokkaiden nimien julkaiseminen
 • Vaalitoimikunta laatii ehdokaslistojen yhdistelmän ja julkaisee ehdokkaiden nimet liiton kotisivuilla dtl.fi 17.2.2022.
Äänestys
 • Vaali toteutetaan sähköisesti. Äänestys alkaa 14.3.2022 ja päättyy 21.3.2022 klo 12. Vaaleissa noudatetaan yhdistyslain 29 §:n 3 momentin 2 kohdassa mainittua henkilökohtaisen suhteellisen listavaalin mukaista vaalitapaa.
 • Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaikki varsinaiset jäsenet, joiden osalta vaalia edeltävän vuoden loppuun mennessä erääntyneet jäsenmaksut on maksettu. Äänioikeutetut jäsenet voivat asettaa ehdokkaita vaaleihin perustamalla valitsijayhdistyksen.
 • Äänestämisestä annetaan erilliset ohjeet liiton verkkosivuilla hyvissä ajoin ennen vaalia.
Vaalilautakunta
 • Hallitus asetti 16.9.2021 vaalitoimikunnan. Sen jäseninä ovat diakonissa Sari Aroheikki, diakoni Sanna Laiho, diakonissa Liisa Merivuori ja sihteerinä toimistoassistentti Liisa Rossi sekä asiamies Marko Pasma
 • Vaalilautakunnan tehtävänä on vaalin valmistelu ja tuloksen vahvistaminen.
Vaalin tuloksen julkistaminen
 • Tulos julkistetaan 22.3.2022 liiton verkkosivuilla.
OSALLISTU, VAIKUTA, ÄÄNESTÄ!

 

Röstningstiden börjar den 14.3.2022 och slutar den 21.3.2022 kl 12.00. Du får personliga röstningslänk till det email, som du har anmälat till förbundet. Du kan rösta en gång. Valkretsen är hela Finland, så du kan rösta på vilken kandidat som helst från vilken lista som helst. 18 ledamöter väljs till representantskap på ett proportionellt sätt. Om du har problem med röstning, ta kontakt med ombudsman t. 050 304 7794 eller marko.pasma@dtl.fi
 
Representantskap 2022-2025
 • Förbundets högsta beslutande organ, 18 medlemmar och ersättare. Från varje stifts område väljs minst en (1) medlem.
 • Godkänner förbundets verksamhetsplan, fastställer förbundets bokslut, väljer ordförande och styrelsemedlemmar.
 • Medlemmarna till representantskapet väljs i mars 2022.
Kandidater
 • Röstberättigade och valbara är förbundets ordinarie medlemmar, vilkas medlemsavgifter för år 2021 är betalda och vilka finns med i röstlängden (medlemsregistret) senast 31.1.2022.
 • Kandidaten ställs upp av en valmansförening. Valmansföreningen kan bildas av minst tre röstberättigade medlemmar i förbundet.
 • Grundande av en valmansförening och kandidatlista
 • Det finns en färdig blankett för grundande av en valmansförening (länk till en elektronisk blankett)
 • Avtalet är på samma gång valmansföreningens kandidatlista
 • På kandidatlistan kan det finnas en eller flera kandidater (max 36).
 • Varje kandidat kan vara kandidat för endast en valmansförening.
 • Kandidaten måste ge sitt samtycke till att bli uppställd som kandidat i valet.
 • I kandidatlistan måste man uppge kandidatens eller kandidaternas för- och efternamn, yrke eller titel och hemkommun, stift i vilket man verkar.
Valombud
 • Valmansföreningen måste välja ett valombud.
 • Sända valdokumenten till förbundets valutskott på den elektroniska blanketten, som öppnas i januari 2022.
 • Valombud kan någon av valmansföreningen grundare vara eller någon annan röstberättigad medlem i förbundet. Kandidaten kan inte verka som valombud.
 • Samma person kan vara valombud för endast en valmansförening.
 • Kandidatlistans kännetecken. Valmansföreningen skall ha ett eget kännetecken, som omnämns i dokumentet när man grundat valmansföreningen (kandidatlistan). Med kännetecknet kan man skilja sig från andra kandidatlistor.
 • Förbundets valutskott fattar beslut om slutgiltigt godkännande av kännetecken.
Valdistrikt
 • I valet av representantskap används ett nationellt valdistrikt. Valdistriktet är hela landet. Vid rösträkningen garanteras stadgarnas krav på att det väljs minst en person från varje stifts område till representantskapet. På grund av denna regel om representation från varje stift kan valmansföreningarna inte bilda valförbund.
Att sända in valdokumenten
 • Dokumentet för grundande av en valmansförening skall vara valutskottet till handa senast 14.2.2022 kl 12. Det sänds elektroniskt. Dokumentet finns förbundets hemsidor på adressen dtf.fi/vaalit (länk till en elektronisk blankett).
 • Valutskottet granskar dokumentet för grundande av valmansföreningen och reserverar tid för ombundet att, under perioden 14-16.2.2022 korrigera och komplettera dokumentet.
Publicerande av kandidaternas namn
 • Valutskottet uppgör ett samandrag av kandidatlistorna och publicerar kandidaternas namn på förbundets hemsidor dtl.fi 17.2.2022.
Röstning
 • Röstningen sker elektroniskt. I valet tillämpas föreningslagens stadganden om proportionella listval enligt 29§ 3 mom. 2 stycket.
 • Röstberättigade och valbara är alla ordinarie medlemmar, vilkas medlemsavgifter är betalda fram till slutet av det år som föregår valet. Röstberättigade medlemmar och ställa upp kandidater genom att bilda en valmansförening.
 • I god tid före valet ges, på förbundets hemsidor, instruktioner om hur valet förättas.
Valutskottet
 • Den 16.9.2021 tillsatte styrelsen ett valutskott. Medlemmarna i det är diakonissan Sari Aroheikki, diakon Sanna Laiho, diakonissan Liisa Merivuori och som sekreterare fungerar kansliassistent Liisa Rossi samt ombud Marko Pasma.
 • Valutskottets uppgift är att bereda val och att fastställa valresultatet.
Publicerande av valresultatet
 • Valresultatet publiceras 22.3.2022 på förbundets hemsidor.
DELTA, PÅVERKA, RÖSTA!