Suositus diakonian virkojen määrästä päivitetty

21.04.2020

Diakoniatyöntekijöiden Liiton hallitus on päivittänyt suositusta diakonian virkojen määrästä. Aikaisemman suosituksen mukaisesti myös nyt esitetään, että jokaisessa seurakunnassa on diakonian virka aina alkavaa 3000 seurakunnan alueella asuvaa henkilöä kohti. Uusitussa suosituksessa on aikaisempaa paremmin huomioitu diakoniatyöntekijöiden moninainen tehtäväkenttä sekä kirjattu laajemmin diakoniatyöhön ja sitä kautta virkojen määrään vaikuttavia tekijöitä. Alla on suositus kokonaisuudessaan.

Suositus diakonian virkojen lukumäärästä

Diakoniatyöntekijöiden Liitto suosittaa, että jokaisessa seurakunnassa on diakonian virka aina alkavaa 3000 seurakunnan alueella asuvaa henkilöä kohti.

Diakonia on kirkon keskeinen tehtävä ja työmuoto. Diakonia tekee näkyväksi kristillisen yhteisön uskoa ja elämäntapaa. Diakonia kohtaa erityisesti ihmisiä, joiden elämässä on kärsimystä, jotka ovat elämäntilanteensa vuoksi vaikeuksissa tai muuten haavoittuvassa asemassa.

Seurakunnan toimivan ja tuloksellisen diakoniatyön toteuttamiseksi, organisoimiseksi ja kehittämiseksi on tähän tehtävään oltava riittävä määrä diakoniakoulutettua henkilöstöä. Diakonian viranhaltijan sekä diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevän viranhaltijan kelpoisuusehdoista on säädetty kirkkohallituksen päätöksellä ja pakollisesta diakonian virasta kirkkojärjestyksessä (KJ 6:1).

Diakonian virkojen määrässä on huomioitava seurakunnan ja sen alueella asuvan väestön terveys ja hyvinvointi sekä niihin vaikuttavat mahdolliset muutokset, jotka voivat lisätä diakonisen avun tarvetta. Näitä ovat esimerkiksi ikäjakauma, yksinhuoltajien määrä, työttömyys, sairastavuus, alueellinen sijainti, sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus sekä elämänlaatuun ja osallisuuteen liittyvät tekijät. Diakonian virkojen määrässä on huomioitava myös diakonian perusperiaate, jonka mukaan diakonia auttaa kaikkia seurakunnan alueella asuvia riippumatta seurakunnan jäsenyydestä. Tästä syystä suosituksessa viitataan alueen koko väestöön eikä pelkästään seurakuntalaisten määrään.

Riittävää henkilöstömäärää arvioitaessa tulee huomioida diakonian viranhaltijoiden laaja tehtäväkenttä ja monipuolinen osaaminen. Sosiaalisen työn lisäksi diakonian viranhaltijan työhön kuuluvat sielunhoitoon, kristilliseen opetukseen ja seurakunnan hengelliseen elämään liittyvät tehtävät. Kirkon virkaan vihittynä diakoni tai diakonissa palvelee kirkon elämää ja missiota julistamalla Kristuksesta sanoin ja teoin.

Diakoniatyöntekijöiden Liitto suosittaa, että jokaisessa seurakunnassa on diakonian virka aina alkavaa 3000 seurakunnan alueella asuvaa henkilöä kohti. Yllä mainituin perustein diakonian virkojen määrä seurakunnassa voi olla myös suurempi.

Diakoniatyöntekijöiden Liitto

Hallitus 21.4.2020

 

Suositus pdf-muodossa.