23.05.2022

Kysely kirkkoherroille: joka kymmenes diakonian virka ilman pätevää työntekijää – parempi palkka vetää osaajia muihin töihin

Diakoniatyöntekijöiden Liitto toteutti kyselyn kirkkoherroille diakonian virkojen tilanteesta. Kirkkoherroilta kysyttiin diakonian virkojen määrää, täyttöastetta, avoimien virkojen hakijamääriä ja kirkkohallituksen asettamien kelpoisuusehtojen toteutumista.

Sähköpostikysely lähetettiin 341 kirkkoherralle, joista 296 oli suomenkielisissä seurakunnissa ja 45 ruotsinkielisissä seurakunnissa. Vastausprosentti oli 32, jota voi pitää verkkokyselytutkimuksessa hyvänä.

Selvityksen perusteella joka kymmenes diakonian virka on ilman koulutettua diakoniatyöntekijää. Virka oli joko kokonaan täyttämättä tai virkaa hoiti epäpätevä työntekijä tilapäisesti.

Avoimiin virkoihin oli keskimäärin 4 hakijaa ja sijaisuuksiin 3 hakijaa. Pienimmät hakijamäärät olivat ydinkaupunkiseutujen ympäryskunnissa ja suurimmat kasvukeskuksissa.

-Kehitys on ollut nähtävillä jo pitkään ja nyt selvitys antaa vahvistuksen havainnoille. Jos seurakunnat eivät ota tätä vakavasti, menetetään diakonian osaajat muille työnantajille, toteaa toiminnanjohtaja Tiina Laine.

Kirkkoherrojen arvion mukaan palkkaus (38 %), seurakunnan sijainti (15 %), kilpailutilanne työntekijöistä (15 %) ja työn kuormittavuus (13 %) olivat merkittävimmät syyt, miksi virkoihin ja sijaisuuksiin ei saada päteviä hakijoita. Vastaajista 19 % ilmoitti, että heidän seurakunnassaan ei ole ongelmaa virkojen täyttämisessä.

Diakoniatyöntekijöiden Liitto esittää tilanteen korjaamiseksi, että

  1. Diakonian tehtävien palkkaus tulee tarkistaa vastaamaan työn vaativuutta. Samalla se tulee kilpailukykyisemmäksi suhteessa kuntien ja järjestöjen tehtäviin.
  2. Avoimet diakonian virat on täytettävä.
  3. Mahdollisuuksia työn kehittämiseen on parannettava. Se mahdollistaa työn järkevän suuntaamisen ja kuormituksen hallitsemisen sekä motivoi ja lisää työn mielekkyyttä.
  4. Rekrytointi on uudistettava ajanmukaiseksi.
  5. Opiskelijoiden seurakuntaharjoittelun edellytyksiä on parannettava. Onnistunut harjoittelujakso kehittää opiskelijan seurakuntatyön osaamista, vahvistaa hänen kutsumustaan ja antaa kuvan seurakunnasta tulevaisuuden työpaikkana.
  6. Diakonian vihkimysviran asemaa on vahvistettava.
  7. Katastrofipuheen sijaan tarvitaan positiivisen tulevaisuuden luomista, josta keskustellaan ja jota rakennetaan yhdessä.

Selvityksen tulokset ja toimenpide-ehdotukset on esitetty laajemmin tästä linkistä avautuvassa raportissa.

Lisätiedot: Tiina Laine p. 010 2190 303, tiina.laine@dtl.fi

-----

Diakoniatyöntekijöiden Liitto edustaa evankelis-luterilaisessa kirkossa työskenteleviä korkeasti koulutettuja diakonisen sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita sekä muualla julkisella sektorilla tai järjestöissä työskenteleviä diakoniakoulutettuja asiantuntijoita. Diakoniatyöntekijöiden Liitto on keskusjärjestö Akavan jäsenliitto.