Ylityö- ja vuoronvaihtokielto kunta-alalle

05.02.2018

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on päättänyt ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta, joka koskee sen koko jäsenistöä kunta-alalla lukuun ottamatta viranhaltijoita. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa tiistaina 6.2. klo 7.00 (lue ohjeet alempaa).

 

JUKO päätti samalla, että se voi jättää lakkovaroituksen kunta-alalle, jos tilanne sitä edellyttää.

 

Vauhditamme näin eilen keskeytyneitä kunta-alan neuvotteluja. Tavoitteenamme on yhä neuvottelutulos. JUKO on valmis palaamaan välittömästi neuvottelupöytään, jos kuntatyönantaja kutsun esittää, puheenjohtaja Olli Luukkainen tähdentää.

 

Päätökset tehtiin nyt kunta-alan neuvottelujen vauhdittamiseksi. Kaikki JUKOn sopimusalat ovat auki, ja olemme valmiit järjestötoimiin myös muilla sopimusaloilla, Luukkainen muistuttaa.

 

KT Kuntatyönantajat keskeytti kunta-alan neuvottelut eilen lomarahaleikkauksen kompensointiin liittyvien näkemyserojen takia.

JUKO ei hae ylimääräistä palkankorotusta, vaan lomarahaleikkauksen kompensaatio olisi oma pakettinsa, joka koskisi epäreilun kiky-leikkauksen kahta jäljellä olevaa vuotta. Kuntien ja koko maan taloudellinen tilanne on täysin toinen kuin Kiky-sopimusta tehtäessä. Tuntuvasti voimistunut talouskasvu kohentaa myös kuntien ja muiden julkisen sektorin työnantajien palkanmaksukykyä, Luukkainen huomauttaa.

 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO neuvottelee yli 200 000 työntekijän palvelussuhteen ehdoista kunnan, valtion, yliopiston ja kirkon sopimusaloilla. JUKO on osapuolena sopimuksissa, jotka koskevat kaikkia yli 600 000 suomalaista palkansaajaa.

 

lisätiedot:

puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872

toiminnanjohtaja Maria Löfgren, puh. 040 568 2798

 

 

JUKO: Kunta-alan työsuhteisten ylityö- ja vuoronvaihtokielto
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO aloittaa kunta-alalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellon tiistaina 6.2.2018 kello 7.00. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa toistaiseksi. Sen päättymisestä tiedotetaan erikseen.
Käytännön ohjeita:
Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia JUKOn kuuluvissa liitoissa kunta-alalla työskenteleviä työsuhteisia työntekijöitä. Kiellon ulkopuolelle on siis rajattu kunnalliset viranhaltijat. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske lisätyön tekemistä. 
Mitä ylityökielto tarkoittaa? Työntekijä tekee normaalin säännöllisen työajan, mutta ei suostu tekemään ylityötä.
Mitä vuoronvaihtokielto tarkoittaa? Työntekijä tekee vahvistettuun työvuoroluetteloon merkityn työajan.
Voiko työnantaja yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa?
Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen sitä saa muuttaa vain sovittaessa tai perustellusta syystä. Työnantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti pidentää työvuoroa työvuoron jo alettua.
Olen työsopimuksella sopinut varallaolosta. Voinko kieltäytyä?
Työntekijä on antanut suostumuksen myös mahdolliseen varallaolon aikana syntyvään lisä- ja ylityöhön sopiessaan varallaolosta työsopimuksessaan. Tästä syystä, varallaolon aikana syntyvästä ylityöstä ei voi kieltäytyä.
Onko mahdollista tehdä lisätöitä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?
Lisätyö ei ole kiellon piirissä.  Osa-aikaiset voivat tehdä lisätöitä aina täyteen työaikaan saakka. Osa-aikaisten omassa harkinnassa on se, tekevätkö he lisätyötä vai eivät. Ylityökielto koskee myös osa-aikaisten ylitöitä.
Jos työsopimuksella on sovittu lisätöiden tekemisestä, ei lisätöiden tekemisestä voi kieltäytyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellonkaan aikana.
Henkeä ja terveyttä uhkaavat tilanteet?
Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon johdosta ei kenenkään henki ja terveys saa vaarantua.
Luottamusmiehet voivat neuvotella työnantajan kanssa etukäteen kiellon ulkopuolelle työtehtävät/yksiköt, joissa henki ja terveys voi vaarantua.
Näitä voi olla esim. teho-osaston tehtävät tai kiireellisten leikkausten edellyttämät työtehtävät.
Liukuva työaika
Liukuvassa työajassa päivittäinen työaika on enintään keskimääräinen säännöllinen työaika. Liukuvassa työajassa työntekijä on velvollinen olemaan työssä vain työnantajan määrittelemänä kiinteänä työaikana. Mikäli työntekijän työaika ei ole miinuksella, tulee ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana pitäytyä vain säännöllisessä työajassa. Näin estetään liukuvan työajan käyttö painostustoimen vesittämiseksi.