Mikä on Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus eli SOTE-sopimus?

07.06.2021

SOTE-sopimus tulee voimaan 1. syyskuuta. Nyt on sovittu tarkemmin sopimuksen soveltamisalasta ja sopimusehdoista. Sopimus ei sisällä tässä vaiheessa palkankorotuksia tai muita varsinaisia muutoksia työehtoihin.

Sopimusta sovelletaan kunnissa tai kuntayhtymissä työskenteleviin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisiin. He siirtyvät SOTE-sopimukseen kuntien virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES).

JUKOn edustamat kuntien lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit pysyvät omassa Lääkärisopimuksessaan.

Työskentely sosiaali- ja terveydenhuollon toimisto-, hallinto- tai teknisissä tehtävissä ei tee tehtävästä SOTE-sopimukseen kuuluvaa. Nämä tehtävät kuuluvat joko KVTES:n tai Teknisen alan virka- ja työehtosopimuksen (TS) piiriin.

Avaintesin piiriin kuuluvat eivät siirry SOTE-sopimukseen, vaikka he työskentelisivät sote-tehtävissä.

SOTE-sopimus ei ole riippuvainen maan hallituksen sote-uudistuksen toteutumisesta tai aikataulusta eikä kenenkään työnantaja muutu tässä yhteydessä.

Tarkemmat tiedot sopimuksen sisällöstä www.juko.fi, kun kaikkien neuvotteluosapuolten hallinnot ovat hyväksyneet SOTE-sopimuksen.

Tausta

Palkansaajien järjestöt JUKO, Sote, Julkisen alan unioni JAU ja KT Kuntatyönantajat sopivat viime työmarkkinakierroksella, että ne neuvottelevat sote-alalle uuden työ- ja virkaehtosopimuksen.

Miksi SOTE-sopimus?

JUKOlle on tärkeää, että sote-työstä maksetaan tehtävän vaativuuden mukaista palkkaa ja että erot palkoissa perustuvat tehtävien vaativuuseroihin.

SOTE-sopimuksessa keskitytään sote-ammattilaisiin. Mielestämme sotelaisten palkkatasoa kunnissa on parannettava suhteessa muiden alojen vastaaviin vaativuus- ja koulutustason tehtäviin. Myös koulutuksen ja osaamisen kehittymisen on näyttävä palkassa.

Sote-henkilöstö on kovilla aina, ei vain koronapandemian aikana. Liiallinen työn määrä ja kiire ovat läsnä arjessa.

JUKO tavoittelee työaikoihin lisää työntekijälähtöistä joustoa. Sotelaisten on saatava keskittyä perustehtäväänsä ja työtä on pystyttävä organisoimaan uusilla tavoilla.

Työehtojen kehittäminen ei tapahdu hetkessä: se vaatii raakaa työtä ja syvällistä osaamista. Paras malli päästä tavoitteiseen on aito yhteistyö. Tarvitaan sekä palkansaajajärjestöjen yhteistyötä että yhteistyötä Kuntatyönantajan kanssa.

Syksyllä jatkamme neuvotteluja sopimusmääräysten kehittämisestä, muun muassa palkkaus- ja työaikamääräyksistä.

Mitä JUKO sai nyt?

Jukolaiset lähtevät syksyn työehtoneuvotteluihin hyvistä asemista – saimme nyt neuvoteltua hyvän käsikirjoituksen työehtoneuvotteluihin.

Muun muassa ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työn erityispiirteet on otettava jatkossa paremmin huomioon palkassa.

Työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa edellytämme myös, että lepotaukoihin liittyviä käytäntöjä yhdenmukaistetaan, niihin tulee enemmän joustavuutta ja että jaksotyön pitkät työvuorot eivät pääse hiipimään muihin työaikamuotoihin.

Mitä tapahtuu paikallisesti tehdyille sopimuksille 1. syyskuuta jälkeen?

KVTES:n paikalliset sopimukset pysyvät voimassa ja niitä sovelletaan myös sote-sopimukseen siirtyviin.

Ketkä toimivat luottamusmiehinä ja työsuojeluvaltuutettuina 1. syyskuuta jälkeen?

Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu pysyvät samoina, jos paikallisesti ei sovita toisin.

SOTE-sopimuksen voimassaoloaika

SOTE-sopimus ja muut kunta-alan sopimukset ovat voimassa 28. helmikuuta 2022 saakka. Varsinaiset työehtoneuvottelut jatkuvat uudistusten osalta jo syksyllä ja huipentuvat keväällä 2022 kuten muutkin kunta-alan sopimusneuvottelut.

Ketkä neuvottelevat sopimuksen sisällöstä

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Sote (Super, Tehy, SPAL), Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty) ja KT Kuntatyönantajat.

 

Lue lisää SOTE-sopimuksesta: JUKO hyväksyi kunta-alan sopimusmuutokset: SOTE-sopimus ja opettajasopimuksen laajennus voimaan syyskuussa.