Akava esittää etätyötä koskevia muutoksia lainsäädäntöön: työntekijälle oikeus osittaiseen etätyöhön

02.09.2021

Etätyön yleistyminen korona-aikana on muuttanut työn tekemisen tapoja nopeasti ja etätyö on jatkossakin tärkeää työelämässämme, samoin sen yhdistäminen lähityöhön. Akava tekee ehdotuksia etätyötä koskevan lainsäädännön muutoksiksi ja painottaa niissä yhdessä sopimista, selkeitä toimintaohjeita, työergonomiaa ja työturvallisuutta sekä vakuutusten tärkeyttä.

– Akava esittää muun muassa, että työntekijällä on jatkossa lakisääteinen oikeus osittaiseen etätyöhön, jos se on työtehtävien puolesta mahdollista, eikä se aiheuta työnantajan toiminnalle kohtuutonta haittaa. Etätyön määrästä ja toimintaohjeista pitää sopia työpaikalla myös työsuojelun yhteistoiminnassa. Korostamme, että työsuojelu ja työturvallisuus pitää varmistaa etätyössäkin, toteaa Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murto.

– Työtapaturmalain soveltaminen etätyössä on nykyisin suppeampaa kuin lähityössä ja osin tulkinnanvaraistakin, joten esitämme, että työtapaturmalain soveltamisalaa laajennetaan etätyössä tapahtuviin tapaturmiin. Lisäksi työsuojelun yhteistoiminnassa pitää tehdä työturvallisuuslain mukainen vaarojen selvittäminen ja arviointi etätyössäkin. Työnantajalla pitää olla lakisääteinen velvollisuus ottaa etätyövakuutus etätyötä tekeville työntekijöilleen, Murto jatkaa.

– Työkyvyn tukemista ei saa unohtaa etätyössäkään. Työnantajan velvollisuutena on huolehtia työergonomiasta etätyössäkin. Akava esittää, että työturvallisuuslaissa säädetään täsmällisemmin työnantajan velvollisuudesta varmistaa työergonomia etätyössä, jotta etätyötä voidaan tehdä aiheuttamatta työntekijän terveydelle haitallista tai vaarallista fyysistä ja psyykkistä kuormitusta, Murto sanoo.

– Etätyön tekeminen lähityön ohessa lisää joustavuutta, mikä edistää työhyvinvointia ja työn tuottavuutta. Keskustelussa etätyöstä työpaikalla on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon myös ne, joille etätyö ei ole mahdollista työtehtävien puolesta. Kaikki eivät myöskään halua tehdä etätyötä, vaikka siihen olisi mahdollisuus. Työnantajalla ei pidä olla oikeutta velvoittaa työntekijää etätyöhön, Murto huomauttaa.

– Työnantajan velvollisuutena pitää olla riittävien ja turvallisten toimitilojen järjestäminen työn tekemiseen lähityössä myös tulevaisuudessa. Lainsäädäntömuutoksia tarvitaan, mutta etätyötä ja työn tekemistapoja koskevien työpaikkatason ratkaisujen pitää olla oikeudenmukaisia ja avoimia. Hyvä yhteistoiminta, avoimuus ja henkilöstön osallistaminen sekä kattava työsuojelulainsäädäntö on entistä tärkeämpää tuloksellisen ja tuottavan työelämän edistämiseksi, Murto toteaa.

Akavan esitykset koskevat sekä yksityisen että julkisen sektorin työ- ja virkasuhteessa olevia.

Akava Works -kysely etätyötä koskevista toiveista

– Kyselymme mukaan lähes 80 prosenttia akavalaisista ja muista korkeakoulutetuista haluaa tehdä etätyötä myös tulevaisuudessa. Halutuin työnteon tapa on etä- ja lähityön yhdistäminen. Halukkuudessa ja mahdollisuuksissa tehdä etätyötä on kuitenkin merkittäviä eroja ammattiryhmien välillä, kertoo tutkija Joonas Miettinen.

Akava Worksin kyselyn mukaan vain joka neljännellä etätyötä tekevällä akavalaisella on työnantajan kustantama etätyövakuutus. Kyselyyn vastasi 972 akavalaista ja 1001 muuta kuin akavalaista palkansaajaa. Kyselyn aineisto kerättiin touko–kesäkuun 2021 vaihteessa.

Tutustu kyselyn tuloksiin.

Akavan esitykset etätyötä koskevan sääntelyn kehittämiseksi

  • Etätyön määritelmä lisätään lainsäädäntöön. Etätyöhön liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia täsmennetään tarvittavin osin työaikalaissa, työturvallisuuslaissa ja työtapaturmalaissa.
  • Työntekijällä tulee olla oikeus osittaiseen etätyöhön, jos työtehtävät sen sallivat eikä se aiheuta työnantajan toiminnalle kohtuutonta haittaa. Työnantajalla ei kuitenkaan pidä olla oikeutta velvoittaa työntekijää etätyöhön. Työnantajan tulee jatkossakin järjestää riittävät ja turvalliset lähityön toimitilat.
  • Etätyön määrästä ja toimintaohjeista sovitaan paikallisesti työpaikalla myös työsuojelun yhteistoiminnassa. Työpaikan etätyön toimintaohjeista pitää käydä ilmi vähintään työaikaan liittyvät järjestelyt, työn tauottaminen, työajan seurantamenettelyt ja työnantajan ottaman etätyövakuutuksen kattavuus.
  • Työtapaturmalain soveltamisalaa laajennetaan, jotta se kattaa etätyössä aiheutuneet tapaturmat paremmin. Työsuojelun yhteistoiminnassa tulee tehdä työturvallisuuslain mukainen vaarojen selvittäminen ja arviointi myös etätyössä.
  • Työnantajalla tulee olla lakisääteinen velvollisuus ottaa etätyövakuutus etätyötä tekeville työntekijöilleen.
  • Työturvallisuuslaissa säädetään työnantajan velvollisuudesta varmistaa työergonomia myös etätyössä niin, että etätyö ei aiheuta työntekijän terveydelle haitallista tai vaarallista fyysistä tai psyykkistä kuormitusta.

Työturvallisuuslaissa säädetään työnantajan velvollisuudesta huolehtia työtehtävien hoitamiseksi etätyössä tarvittavien työvälineiden hankkimisesta ja toimivuudesta.